Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Białogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bialogard.sr.gov.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-11.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niezgodne z następujących powodów:

 1. Niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
  • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
  • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
  • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej, a Sąd Rejonowy w Białogardzie nie posiada uprawnień do edycji takich dokumentów;
  • brak zgodności ze standardem WCAG 2.1 AA w zakresie podpowiadania danych wejściowych (1.3.5), odstępów w tekście (1.4.12), podpowiedzi po najechaniu na element lub zaznaczeniu elementu (1.4.13), oraz komunikatów o stanie (4.1.3).

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

 

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

 

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

 

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest:

Marta Tokarewicz

tel.: 94 31 20 120

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego:

Sąd Rejonowy w Białogardzie

ul. Lipowa 1
78-200 Białogard

tel.: 94 31 20 110

fax.: 94 31 20 180

 

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub element strony chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skarga powinna zostać skierowana na adres: dostepnosc@bialogard.sr.gov.pl. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej obiektu przy ul. Lipowej 1 w Białogardzie

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Lipowej 1. Przy ul. Lipowej w pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi wejście przez furtkę-bramkę ogrodzenia. Do wejścia prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób na wózkach. Po wejściu do budynku także są schody. Po przejściu przez duże drzwi wahadłowe w holu znajduje się stanowisko ochrony oraz oświetlone okienko Kasy Sądu. Po lewej stronie znajduje się Biuro Podawcze.

W budynku brak jest windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Opis dostępności architektonicznej obiektu przy ul. Lipowej 1A w Białogardzie

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wojska Polskiego. Do budynku prowadzi wejście przez furtkę-bramkę ogrodzenia. Do wejścia prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób na wózkach. Po wejściu do budynku także są schody. Po przejściu przez drzwi wahadłowe po prawej stronie znajduje się Punkt Obsługi Interesanta dla Wydziału I Cywilnego oraz IV Wydziału Pracy.

W budynku brak jest windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Opis dostępności architektonicznej obiektu przy ul. Wileńskiej 2 w Białogardzie

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wileńskiej 2. Do budynku prowadzi wejście przez tak zwany wiatrołap, który jest oszklony. Brak jest podjazdu dla osób na wózkach. Po wejściu do budynku wchodzi się na klatkę schodową.

W budynku brak jest windy.

Na pierwszej kondygnacji po lewej stronie znajduje się Punkt Obsługi V Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Na drugiej kondygnacji na wprost wejścia znajduje się Punkt Obsługi III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Na trzeciej kondygnacji na wprost wejścia znajduje się sekretariat Kuratorów Zawodowych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.


Opis dostępności architektonicznej obiektu przy ul. Batalionów Chłopskich 6 w Świdwinie

Do budynku prowadzi wejście od Batalionów Chłopskich 6. Do wejścia prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób na wózkach. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się Punkt Obsługi Interesanta dla VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych.

W budynku brak jest windy.

Na pierwszej kondygnacji po prawej stronie znajduje się Punkt Obsługi VII Zamiejscowego Wydziału Karnego.

Na drugiej kondygnacji po lewej stronie znajduje się sekretariat Kuratorów Zawodowych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na niskim parterze do której można dotrzeć z holu głównego schodząc schodami w dół lub od drugiej strony budynku - od podwórza gdzie nie ma schodów.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.