Zarządzenie Nr A-0210-18/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

2020-05-14

Białogard, dnia 14 maja 2020 roku

 

 Nr A-0210/18/20

 

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie 

z dnia 14 maja 2020 roku

 

            Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. 2020.365.t.j.) oraz § 13 ust 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Dalsze odwołanie w okresie od dnia 18 maja  2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku wszystkich rozpraw i posiedzeń sądowych oraz innych czynności prowadzonych z udziałem stron, zarówno w budynkach Sądu, jak też poza budynkiem za wyjątkiem posiedzeń w sprawach pilnych, których kategorie zostały wymienione w zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie Nr A-0210/6/20  z dnia 12 marca 2020 roku.

2. Wykaz spraw przeniesionych Przewodniczący Wydziałów zobowiązani są przekazać do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Białogardzie, celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej Sądu w wykazie spraw, w których zmieniono terminy.

 

§ 2

1. Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych zarządzam rozpoznanie spraw jako pilnych, jeśli ich nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezeczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego lub prywatnego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także, gdy wymaga tego interes sprawiedliwości.

2. Upoważnia się Przewodniczących Wydziałów Sądu Rejonowego w Białogardzie do podejmowania decyzji o rozpoznaniu sprawy jako pilnej, przy czym w aktach sprawy uznanej za pilną zamieszcza się zarządzenie Przewodniczącego Wydziału.

3. Wykaz spraw uznanych pilne Przewodniczący Wydziałów zobowiązani są przekazać do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Białogardzie, celem umieszcza się na internetowej Sądu w wykazie spraw uznanych za pilne.

4. Strony postępowania spraw uznanych za pilne ze względów wskazanych w § 2 należy powiadomić, że do sprawy uznanie za pilną nie ma zastosowania wstrzymanie biegu terminów, o których mowa w art. 15 zzs ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i obowiązują w tym zakresie dotychczasowe przepisy. Treść informacji i sposób dołączenia ustalają Przewodniczący Wydziałów tut. Sądu.

 

§ 3

1. Dostęp do siedziby Sądu mają wstęp poza osobami wskazanymi w  § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 13 marca 2020 roku  Nr A-0210/7/20 jedynie osoby wezwane i zawiadomione, osoby umówione na przeglądanie akt, przy czym nie wcześniej niż na 10 minut przed planowanym terminem rozprawy czy posiedzenia, jak też planowaną godziną przeglądania akt.

2. Osoby wchodzące do Sądu zobowiązane są do:

a)      dokonania dezynfekcji rąk,

b)      zasłania ust i nosa zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020.697),

c)      poddania się pomiarowi temperatury ciała,

d)      zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy – min. 1,5 metra.

3. Osoby, które nie spełniają wskazanych zaleceń nie zostaną wpuszczone na teren Sądu, zaś ich niestawiennictwo uznane będzie za nieusprawiedliwione.

 

§ 4

1. Rekomenduje pełnomocnikom, stronom i uczestnikom postępowań, aby pisma procesowe kierowane do Sądu wpływały na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem rozprawy,  czy posiedzenia, celem umożliwienia przeprowadzenia kwarantanny korespondencji.

2. Wyłącza się składania pism procesowych i dokumentów podczas rozpraw i posiedzeń, zaś stosowną informację w tej kwestii należy przesłać wskazanych powyżej osobom w treści wezwań, zawiadomień.

§ 5

Akta spraw udostępnia się po ich wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przeglądani akt w pomieszczeniu wskazanym przez Przewodniczącego Wydziału.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu.

 

                                                                                Prezes Sądu Rejonowego w Białogardzie

                                                                                   Sędzia SR Anna Rutecka-Jankowska

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr A-0210-18/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-14
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Opis zmiany:
Dodanie załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-14
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Opis zmiany:
Dodanie zarządzenia