Zarządzenie Nr A-0210-19/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

2020-05-20

Białogard, dnia 19 maja 2020 roku

      

ZARZĄDZENIE Nr A-0210-19/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Białogardzie

 

            Na podstawie art. 22 § 1 ust. 1a, art. 31a § 1 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020.365.t.j.) w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Od dnia 19 maja 2020 roku następuje uruchomienie bezpośredniej obsługi interesantów przez Biuro Podawcze przy ul. Lipowej 1 oraz Kasę Sądu i zmieniam w tym zakresie § 2 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie Nr A-0210-5/20  z dnia 12 marca 2020  roku.

2. Biuro Podawcze przy ul. Lipowej 1 otwarte jest w godzinach od 9.00 godz. do godz. 15.00 z tym, że wprowadza się przerwy: od godz.11.00 do godz.11.30 i od godz.13.00 do godz.13.30, celem dezynfekcji pomieszczeń w sposób ustalony przez Dyrektora Sądu.

3. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze Podawczym do 1 osoby, wyłączając z tego pracowników.

4. W przedsionku budynku Sądu Rejonowego przy ul. Lipowej 1 umieszcza się „skrzynkę podawczą”, do której osoby zainteresowane mogą złożyć korespondencję.

 

§ 2.

Od dnia 19 maja 2020 roku do budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mają wstęp wyłącznie osoby wezwane, zawiadomione, interesanci składający dokumenty w Biurze Podawczym, o ile złożenie dokumentu nie może nastąpić poprzez wrzucenie go do „skrzynki podawczej”, osoby ubiegające się o wydanie dokumentu oraz osoby umówione telefonicznie na przeglądanie akt, jak też osoby, które uzyskały zgodę Przewodniczącego posiedzenia na udział w rozprawie lub posiedzeniu.

 

§ 3.

1. Osoby wchodzące do sądu winny poddać się kontroli pracownika ochrony pod kątem spełnienia wymogów określonym w § 3 ust. 2 zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie Nr A-0210-18/20  z dnia 14 maja 2020 roku z zastrzeżeniem rygoru określonego  § 3 wskazanego zarządzenia.

2. Nie mają wstępu do budynku sądu osoby chore, z objawami chorobowymi sugerującymi chorobę zakaźną, odbywające kwarantannę lub izolację w warunkach domowym, albo przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.

 

§ 4.

Od dnia 19 maja 2020 roku wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów przez sekretariaty Wydziałów Sądu Rejonowego w Białogardzie, zaś wszelkie czynności obsługi, przyjmowanie skarg administracyjnych wykonuje Biuro Podawcze tut. Sądu, telefonicznie oraz  mailowo.

 

§ 5.

Do odwołania skargi i wnioski składa się na piśmie lub mailowo, w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wysłuchania skarżącego telefonicznie.

 

§ 6

1. Zobowiązuję sędziów do przeorganizowania już wyznaczonych sesji oraz wyznaczania spraw na wokandy z zachowaniem środków ostrożności, w szczególności:

a) uwzględnienia, aby liczba osób wezwanych lub zawiadomionych zapewniała uczestnikom posiedzeń zachowanie  na sali rozpraw  2 metrowego odstępu od innych osób,

b) wzywania świadków  (biegłych) na wyznaczone godziny po jednej osobie, za wyjątkiem konieczności przeprowadzenia konfrontacji, z uwzględnieniem 10 minut przerw miedzy osobami przesłuchiwanymi na przewietrzenie sali rozpraw i dezynfekcje pomieszczeń
w sposób wskazany przez Dyrektora Sądu,

c) ograniczenia liczby oczekujących  przed salą rozpraw w taki sposób , aby osoby zapewnioną miały możliwość zachowania dystansu przynajmniej 2 metrów od drugiej osoby,

d) rozważenia stosowania regulacji przewidzianej w art. 2711 k.p.c. przed wydaniem zarządzenia o wezwaniu świadka do sądu,

e) rozważenia przeprowadzenia przesłuchania stron z zastosowaniem trybu wideokonferencji, w sytuacji możliwości uzyskania porozumienia stron co do takiego  sposobu przeprowadzenia dowodu.

2. Dokonując wezwań i zawiadomień stron należy pouczyć osoby o aktualnych ograniczeniach i obowiązkach związanych ze stawiennictwem,  w szczególności o obowiązku pomiaru temperatury przed wejściem do budynku sądu, zakrywania ust i nosa na terenie sądu, w tym podczas posiedzeń, dezynfekcji rąk przed wejściem na salę rozpraw, zakazie składania pism procesowych i dokumentów podczas rozpraw i posiedzeń, konieczności zachowania odstępu  od innych osób na terenie Sądu Rejonowego w Białogardzie, w tym na sali rozpraw, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby, przebywania przed salą rozpraw  w strefie przeznaczonej dla osób wezwanych  i zawiadomionych,

3. Nadzór nad wykonaniem pkt. 2 powierzam Przewodniczącym Wydziałów.

4. Sąd i protokolant winni korzystać  podczas wokand z maseczki ochronnej lub przyłbicy ochronnej, także wtedy, gdy sala rozpraw zabezpieczona jest  w zasłonę z pleksi.

5. Przewodniczący posiedzenia może w wyjątkowych wypadkach podjąć decyzję o zwolnieniu osób obecnych na sali rozpraw z obowiązku zakrywania ust i nosa, jednakże wówczas należy przestrzegać zasady 2 metrowego odstępu od innych osób.

6. Na salach rozpraw zabrania się użytkowania klimatyzacji.

 

§ 7.

Wstęp na salę rozpraw publiczności, w szczególności przedstawicieli mediów odbywa się za  zgodą Przewodniczącego posiedzenia, zaś osoba zainteresowana zobowiązana jest zgłosić uczestnictwo w rozprawie czy posiedzeniu na co najmniej 2 dni przed terminem rozprawy czy posiedzenia telefonicznie lub mailem. O udziale osób nie będących stroną na posiedzeniu decyduje Przewodniczący posiedzenia i informuje pracowników ochrony o wyrażeniu zgody  na wejścia na salę rozpraw osób, które nie zostały wezwane lub zawiadomione.

 

§ 8.

Zaleca się pracownikom sądu w godzinach pracy podczas przemieszczenia się poza stanowisko pracy do korzystania z osłony twarzy i nosa.

 

§ 9.

Uchylam § 1 zarządzenia nr A-0210-9/20 z dnia 18 marca 2020 roku odnośnie wstrzymania wysyłania wszelkich pism sądowych, przekazywania akt spraw sądowi odwoławczemu.

 

§ 10.

Informacje odnośnie ustanowionych ograniczeniach o których mowa w § 1 ust. 3, § 2, § 3, § 4 i § 5 zarządzenia, obowiązków jakim winny poddać osoby mające prawo wstępu do budynku sądu umieszcza się na zewnętrznych drzwiach wszystkich budynków Sądu Rejonowego w Białogardzie.

 

§ 11.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania i obowiązuje do odwołania, nadto podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białogardzie.

 

 

                                                                                        Prezes Sądu Rejonowego w Białogardzie

                                                                                           Sędzia SR Anna Rutecka-Jankowska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr A-0210-19/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
Modyfikacja stylu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
Dodanie załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-20
Publikacja w dniu:
2020-05-20
Opis zmiany:
Dodanie zarządzenia