Zarządzenie Nr A-0212-2/20 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Białogardzie

2020-03-24

Białogard, dnia 23 marca 2020 roku

  

ZARZĄDZENIE

Nr A-0212-2/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Białogardzie

oraz

Dyrektora Sądu Rejonowego w Białogardzie

z dnia 23 marca 2020 roku


Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. b i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy celem ochrony życia i zdrowia sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, kuratorów zawodowych, urzędników sądowych i innych pracowników sądu (zwanych dalej pracownikami), w związku pandemią wirusa SARS-Co V-2, mając na uwadze odpowiedzialność Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białogardzie za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także mając na względzie rekomendację Ministerstwa Sprawiedliwości wyrażoną w piśmie z dnia 20 marca 2020r., znak: DKO- VII.5006.28.2020  
zarządzamy:

PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ, CO DO KTÓREJ ZACHODZI PODEJRZENIE ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2.

W przypadku wystąpienia w Sądzie Rejonowym w Białogardzie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (pracownik, interesant)  należy wdrożyć następujący tryb postępowania:

Jeżeli osoba ma:

podwyższoną temperaturę (powyżej 38 stopni Celsjusza) to należy ustalić:

 • czy ma kłopoty oddechowe (kaszel, duszności);
 • czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywała na obszarach objętych wirusem bądź miała kontakt z osobą zarażoną lub osobą która na takich obszarach przebywała.

Jeśli tak, to zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-COV-2.

W takim wypadku należy:

 • zaopatrzyć interesanta/pracownika w maskę ochronną zwykłą (jeśli jest dostępna);

 • zapewnić natychmiastową izolację osoby w wolnym najbliższym pomieszczeniu Sądu Rejonowego w Białogardzie;

 • zamówić transport interesanta/pracownika do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego ( tel.112 lub 999);

 • skontaktować się z Sanepidem:

                    - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie tel. 94 312 20 55, 94 312 41 22

                    - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdwinie tel. 94 365 26 84, 94 365 30 24

a następnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Oddział Administracyjny (tel.943120 120) lub/i Dyrektora sądu (tel. 943120 123);

 • sporządzić listę osób z bliskiego kontaktu z interesantem/pracownikiem podczas jego obecności/ wizyty w Sądzie.

Po zabraniu interesanta/pracownika z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 przez transport, należy:

 • wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał interesant/ pracownik i następnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt-po dezynfekcji mogą  być ponownie używane;

 • wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik;

 • zdezynfekować drogę dojścia interesanta/pracownika do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady - elementy, których mógł dotykać interesant/pracownik)- należy niezwłocznie zlecić firmie zewnętrznej dezynfekcję tych pomieszczeń a w nich powierzchni i przedmiotów;

 • ustalić, czy personel zajmujący się interesantem był odpowiednio zabezpieczony  i czy miał bliski kontakt z interesantem.

Personel mający bliski kontakt z interesantem/pracownikiem bez zabezpieczenia
w środki ochrony osobistej powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu interesanta/pracownika.

Należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o wynik testu
w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 skierowanego interesanta/pracownika (PSSE ma obowiązek udzielić tej informacji).

Koniecznie należy postępować zgodnie z wytycznymi PSSE.

Definicja bliskiego kontaktu personelu:

 • Pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z interesantem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, lub w odległości mniejszej niż 2m przez ponad 15 min, BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ;

 • Prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z interesantem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w odległości do 1m BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ.

Pracownicy/interesanci:

Osoby (pracownicy/interesanci) z objawami chorobowymi (katar, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe) bezwzględnie nie powinni przebywać w Sądzie. Pracowników/interesantów należy poinformować o:

 • leczeniu w warunkach domowych,

 • możliwości telefonicznego wystawienia zwolnienia przez lekarza POZ,

 • unikaniu kontaktu z innymi osobami przez 14 dni,

 • konieczności częstego mycia rąk i higienie kaszlu,

 • konieczności w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka >38° C z kaszlem i/lub dusznością)  zgłoszenia się do oddziału zakaźnego:

                 - Szczecin – Szpital na ul. Arkońskiej 4,

                 - Koszalin – Szpital Wojewódzki ul. Tytusa Chałubińskiego 7

unikając transportu publicznego i dużych skupisk ludzi.

 • możliwości wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego (tel.112, 999) w przypadku stanu nagłego zagrożenia zdrowia (duszność).

  

Dyrektor Sądu Rejonowego w Białogardzie             Prezes Sądu Rejonowego w Białogardzie

                

                 Dorota Lachowicz                                              SSR Anna Rutecka-Jankowska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr A-0212-2/20 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Białogardzie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Kwiatek
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Kwiatek
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Kwiatek
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Kwiatek
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Białogardzie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Kwiatek
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d